תנאים כלליים

לחנות

 כללי

* חברת לולי חופש בע”מ (להלן – החברה) מכבדת את פרטיותם של לקוחותינו ונותנת לכך חשיבות עליונה באופן בניית אתר לולי חופש ובדרך תפעולו.
* מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, הנשמר במאגר מידע המצוי בבעלות החברה, את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו ואת האופן בו מבצעת החברה שימוש במידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה בעת רכישת המוצרים באתר,
* תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתקנון האתר (להלן – התקנון), אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 
*  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.
באפשרות המשתמשים באתר לפנות לחברה בבקשה להסיר עצמם מן מאגר המידע בכל עת, באמצעות טופס צור קשר להכניס כאן את הקישור הרלוונטי באתר או באמצעות פנייה לחברה בכתובת המייל: INFO@LULIM.CO.IL

 

איסוף ושימוש במידע

* החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה,  במועד רכישת המוצרים, במועד פנייה מקוונת לחברה, או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותים נלווים למוצרים כגון שירותי משלוח.
* מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכפוף לכך שהמשתמש ימסור את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו המפורשת לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, בכפוף למסירת הודעה לחברה באמצעות אחד מן אמצעי התקשורת המנויים מעלה.
* מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את המשתמש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות פרטיות זו.
 
 
* מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. בעת הרישום לאתר באמצעות סימון דיוור מאשר/ת קבלת דיוורי מבצעים והטבות מאתר לולי חופש  המשתמש מסכים באופן אקטיבי ופוזיטיבי לקבל חומר פרסומי ושיווקי מהחברה או מגורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

מסירת מידע לצד שלישי

 

* החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש  (למעט כמפורט בסעיף ב לעיל), לצדדים שלישיים, ולמעט במקרים כדלקמן:
–  על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת בכתב.
–  בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין.
–  בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
–  בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
–  בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.
–  במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
–  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.  אבטחת מידע.
* החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי המשתמשים.
* המידע אודות המשתמשים הנו סודי ושמור בקפידה ואינו מועבר לגורמים חיצוניים אשר אינם קשורים למערכת. רק לשותפינו העסקיים הקשורים באופן ישיר לתפעול המערכת, גישה מבוקרת למידע הרלוונטי להם. העברת מידע המוגדר כפרטי נעשה בצורה מאובטחת ע”י פרוטוקול SSL המקודד את המידע המועבר ומונע את חשיפתו לגורמים לא מורשים. תכנון ובניית זירת המסחר  נעשה תוך כדי ליווי צמוד של חברה המתמחה בפתרונות אבטחת מידע אלקטרוני ועמידה בסטנדרטי האבטחה המחמירים ביותר הקיימים כיום בשוק. אחת לפרק זמן קצוב מתבצעות בדיקות של מומחי אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הקיימת ושאכן המידע המצוי באתר מאובטח וחסוי. השימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה וזאת על מנת לשמור על פרטיותם של ילדים וצעירים מתחת לגיל זה. אם בכל זאת נעשה שימוש באתר ע”י ילדים וצעירים, מומלץ פיקוח של מבוגר במהלך ביצוע העסקאות.
 
* עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק או אבדן, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

אחריות

המוצרים המשווקים ע”י חברת לולי חופש בע”מ הינם בעלי ניסיון מוכח בכל הנוגע לאיכות החומרים ועמידותם בפני תנאי מזג האוויר.
יחד עם זאת, חברת לולי חופש בע”מ מעניקה שנה אחריות על מרכיבי המוצר כמפורט מטה:
1. רשתות עמידות בפני חלודה.
2. עץ עמיד בפני רטיבות וריקבון.
3. גג אטום למים.
*האחריות תקפה בהצגת חשבונית קנייה וקבלה בלבד.

משלוחים וזמני אספקה

במידה ובחרתם לשלם עבור שירות משלוח עד הבית, חברת לולי חופש בע”מ מתחייבת לספק מוצר, הקיים במלאי, לא יאוחר מ 7 ימי עסקים מיום קבלת תשלום מלא על המוצר.

ביטולים והחזרות

– לא ניתן לבטל עסקה או להחזיר מוצר אשר סופק לבית הלקוח.
– לא ניתן לבטל עסקה או להחזיר מוצר אשר הורכב בבית הלקוח ע”י מתקין מטעם חברת לולי חופש בע”מ או ע”י הלקוח עצמו.
– לא ניתן לבטל עסקה או להחזיר מוצר אשר בוצע בו שימוש.
– ניתן לבטל עסקה עד שבועיים מיום ביצוע ההזמנה ותשלום על המוצר זאת בלבד כאשר המוצר עדיין לא סופק ללקוח או נאסף על ידו.
– במקרה של ביטול עסקה, יחולו עמלות גבייה וסליקה של חברת האשראי על הלקוח.
X
0
    0
    העגלה שלך
    Your cart is emptyReturn to Shop
    דילוג לתוכן